KVKK Kurumsal Müşteri Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni Ayazma Dere Cad. Akşit Plaza No:12/2 Fulya Beşiktaş İSTANBUL adresinde mukim bulunan Grid Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Grid Telekom”) ile sosyal medya, web sitemiz ve info maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayet kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır.

A. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimizle her türlü iş birliği, iş ortaklığı, ürün ve hizmet tedarik sözleşmelerinin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla yapılmış olan görüşmeler, toplantılar, ziyaretler, sözleşmenin imzası sonrasında kişisel veriler şirketimizce işlenmektedir. Sözleşmenin tarafı sıfatı ile Şirketiniz hissedarlarına, imza yetkililerine, çalışanlarına, tedarikçilerinize, danışmanlarınıza, avukatlarınıza, muhsabecinize ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerçek kişilerden doğrudan ve/veya bayiler aracalığıyla elde edilmesi muhtemel, ad soyad, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları(CCTV), çağrı merkezi tarafından yapılan ses kaydı, ziyaretçi defterine geçen kayıt ve bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında Grid Telekom tarafından işlenmektedir. İşlenme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
B. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
1. Müşteri tarafından talep edilen hizmet ve ürünler için hizmet ve ürünün fonksiyonel özellikleri, kullanım koşulları ve ticari şartların belirlenmesi, sözleşmeye bağlanması ve bu kapsamda kullanıcı tanımlamalarının ve yetkilendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
2. Müşteriye sunulan hizmet ve ürünlerin kullanımının sonlandırılması,
3. Gerekli altyapı, kurulum ve hazırlık faaliyetlerinin tamamlanarak talep edilen hizmet ve ürünlerin müşterinin kullanımına sunulması,
4. Şirket portföyündeki hizmet ve ürünlerin tanıtımı için gerekli reklam, tanıtım ve ziyaret faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
5. Müşteri talep ve şikayetlerinin toplanması, kaydı ve konunun gerekli şirket içi birimlere veya 3. taraflara iletilerek çözümün sağlanması ve Şirket portföyündeki hizmet ve ürünlerin tanıtımı için gerekli reklam, tanıtım ve ziyaret faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
6. Müşteri kullanımına sunulan hizmet ve ürünlerin performans sürekliliği için performans izleme ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi, sorunların tespiti, çözümü ve raporlanması ile periyodik bakım ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi,
7. Finansal ilişkideki tarafların kaydı, alacak ve borçların tespiti, raporlanması, takibi, işlemlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
8. İş ortakları ve diğer altyapı tedarikçilerinin nezdinde işlem tesisi, kurulum, bakım ve benzeri işlemler için güvenlik ve kimlik tespiti amacı ile bu ilgililerin bilgilendirilmesi,
9. Hesap mutakabatı, ödemelerin yapılabilmesi için sebebiyle yazılı sözlü iletişim kurmak,
10. Finansal raporların hazırlanması,
11. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında,
12. Hukuken yetkili Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Grid Telekom’un her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
14. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, Grid Telekom’un ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;
1. Grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, şirket yetkililerimize,
2. Şirketimizin bağımsız denetçilerine, mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, avukatlarına, çalıştığımız bankalara, sigorta şirketlerine, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
3. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
4. Yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları’na, kampanya, etkinlik ve organizasyon yetkililerine, aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI
KVKK’nın 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA
İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumunu müteakip 90 gün içinde imha edilir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI
B. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Grid Telekom’a aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Grid Telekom’a www.gridtelekom.com adresinde yer alan Başvuru formunu doldurarak bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek.

kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.
Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

H. AÇIK RIZA
Şirketimizin yurtdışından alan adı veya hosting gibi servisleri alması ile işbu belgeyi imzalamakla gerekli hallerde bilgilerinizin yurt dışında mukim şirketin yetkilileriyle paylaşılabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Grid Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0411031106200010
İletişim Linki ve e-mail adresi: www.gridtelekom.com Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Adres: Ayazma Dere Cad. Akşit Plaza No:12/2 Fulya Beşiktaş İSTANBUL

KVKK kapsamında politikalarımıza, aydınlatma metnine ve bilgi edinme başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.